ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Παρακάτω είναι οι Ισολογισμοί της Eταιρίας μας
σε μορφή .pdf.


2019Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2019 
Εταιρική Χρήση
( 1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2019)


2018Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2018 
Εταιρική Χρήση
( 1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2018)


2017Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2017 
Εταιρική Χρήση
( 1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2017)


2016Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2016 
Εταιρική Χρήση
( 1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2016)


2015Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2015 
Εταιρική Χρήση
( 1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015)


2014Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2014 
Εταιρική Χρήση
( 1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)


2013Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2013
Εταιρική Χρήση
( 1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)


2012Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2012
Εταιρική Χρήση
( 1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)